Pravidelný pohyb je pro zdraví důležitější ukazatel než nad/váha

geek cvici_webVybrali jsme pro Vás: z časopisu  Diabetes Care (http://care.diabetesjournals.org),

oficiálním odborném časopisu Americké diabetické asociace (ADA, American diabetes association). Vychází již třicet šest let a stal se jedním z prestižních diabetologických odborných časopisů.

Příspěvek komentuje prof., MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

FYZICKÁ ZDATNOST, TLOUŠŤKA A PŘEŽITÍ DOSPĚLÝCH S PREDIABETEM

Cíl: Cílem této studie bylo prozkoumat nezávislé a vzájemné asociace kardiorespirační zdatnosti (CRF) a různých měřítek adipozity s rizikem úmrtnosti u jedinců s prediabetem (zvýšenou lačnou glykémií).

Design studie a metody: Zkoumali jsme asociaci CRF a tloušťky s kardiovaskulární chorobou (CVD) a všeobecnou mortalitou v kohortě 117 044 pacientů (89% muži) s prediabetem (definovaným jako lačná glykémie ≥ 5.6 mmol/l a < 7.0 mmol/l), kteří neměli anamnézu diabetu, kardiovaskulární choroby či nádorového onemocnění.

Výsledky: Během 13.9 ± 7.0 -letého sledování jsme identifikovali 832 úmrtí (z toho 246 na kardiovaskulární onemocnění). Jedinci s normální hmotností, kteří nebyli zdatní (nejhorší třetina) měli vyšší riziko všeobecné (hazard ratio 1.70 [95% konfidenční interval 1.32 – 2.18]) a kardiovaskulární (1.88 [1.13-3.10]) mortality v porovnání s referenční skupinou fyzicky zdatných jedinců (nejlepší třetina) s normální hmotností v modelu adjustovaném na věk, pohlaví, rok prohlídky a řadu rizikových faktorů. Riziko úmrtí pro zdatné jedince, kteří trpěli nadváhou či obezitou, se významně nelišilo od referenční skupiny. Podobné vzorce byly pozorovány pro pohlavně-specifické třetiny obvodu pasu a procenta tělesného tuku.

Závěr: Kardiorespirační zdatnost významně modifikuje vztah mezi adipozitou a úmrtností u lidí s prediabetem. Nezdatní jedinci mají vyšší riziko a zdatní jedinci mají nižší riziko úmrtí, v této skupině s vysokým rizikem nezávisle na stupni adipozity.

PRO LAIKY: Studie publikovaná v prestižním diabetologickém časopise Diabetes Care zkoumala vztah fyzické zdatnosti (tzv. kardiorespirační zdatnosti, tedy schopnosti srdce a cévního systému dopravovat okysličenou krev pracujícím svalům), tloušťky a rizika úmrtí u osob s prediabetem (zvýšenou glykémií nalačno).

Tato rozsáhlá studie sledující více než sto tisíc osob došla k závěru, že fyzická zdatnost je pro pacienta s prediabetem výhodná – víceméně nezávisle na tom, zda má či nemá optimální tělesnou hmotnost.

Rozdíl v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění mezi nezdatnými lidmi s nadváhou či obezitou a zdatnými štíhlými byl více než trojnásobný. Dobrá fyzická zdatnost snižuje riziko úmrtí na následky onemocnění kardiovaskulárního systému i celkové riziko úmrtí bez rozlišení příčiny.

Prof. MUDr. Milan Kvapil:

Není obezita/nadváha jedna jako druhá. To je podstata výsledku citované vědecké práce. K tomu, aby člověk zhubnul, se musí zásadně omezovat v jídle. Jakkoliv je to zdravé a správné, prostě to ne každý dokáže. Z citované vědecké studie však vyplývá potvrzení faktu, který je diskutován již několik let ve vědeckých kruzích. Z hlediska naší kondice a našeho zdraví, a zejména z hlediska naší budoucnosti, je mnohem důležitější pohyb ne přítomnost nadváhy či obezity. Tato informace je nesmírně důležitá. Alespoň nějaký pohyb během každého dne může do svého denního programu zařadit prakticky každý. I ten, kdo prostě přísnou redukční dietu dodržet nedovede. Zlepší tak svůj zdravotní stav velmi zásadně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Diabetes mellitus 2.typu, Léčba diabetu, Životospráva.