Ohlédnutí za Luhačovicemi 2014

IMG_2151Letošní jubilejní 50. diabetologické dny s sebou nesly nejen sílu tradice, ale především také optimistické perspektivy moderní léčby diabetu mellitu.

Ivana Zemanová zahájila 50. Diabetologické dny

Bylo velkou ctí na zahájení konference přivítat první dámu České republiky, paní Ivanu Zemanovou, která vyjádřila podporu této odborné akci a převzala osobní záštitu nad Národním diabetologickým programem (NDP). Tvorba NDP začala již před třiceti lety právě v Luhačovicích, a dnes je Národní diabetologický program 2012 – 2022 základním dokumentem určujícím směr komplexní péče o diabetes v České republice.

Čestná Syllabova přednáška patřila doc. MUDr. Zdeňkovi Šumníkovi, Ph.D.

Odborný program konference zahájila čestná Syllabova přednáška doc. Šumníka z Pediatrické kliniky FN Motol, která podala přehled o současné situaci dětského diabetu. Zatím se stále ještě neví, co diabetes 1. typu u dětí (a dospělých) spouští, ale je známo, že progrese dětí v riziku do stádia diabetu souvisí s pozitivitou protilátek. Jsou známy rizikové faktory pro rozvoj diabetu 1. typu u dětí (například porod císařským řezem) a také faktory ochranné, mezi něž patří například docházka dítěte do mateřské školy. Aktuální situaci dětského diabetu u nás mapuje nová databáze ČENDA (Česká národní dětská diabetická databáze), jejímž dlouhodobým záměrem je zlepšení kontroly diabetu u českých dětí. Nejen Syllabova přednáška, ale i několik dalších sdělení se věnovalo skupině monogenních forem diabetu. Ty jsou, na rozdíl od klasického diabetu 1. typu, způsobeny mutací (poruchou) jednoho konkrétního genu. Tvoří asi 3-4 % diabetu u dětí a je pro ně typický, i když ne nezbytný, rodinný výskyt. Zato diabetes 2. typu je u českých dětí i přes varující trendy západních zemí zatím naštěstí vzácný, jeho výskyt se pohybuje kolem 1%.

Nechyběli zahraniční hosté

V Luhačovicích zazněla zajímavá sdělení dvou významných zahraničních hostů, shodou okolností obou českého původu. Profesor George Grunberger z amerického Michiganu se ve své přednášce ponořil do problematiky glitazonů, léků používaných u diabetu 2. typu. Profesor Michael Pollak z kanadské McGill University hovořil o jednom z nejstarších léků na diabetes, metforminu, a jeho  zkoumaných možných pozitivních účincích na některá jiná, zejména onkologická, onemocnění.

Nová ISO norma upravující přesnost glukometrů závazná od r. 2016

Aktuálním tématem je také nová ISO norma upravující přesnost glukometrů, která bude závazná od roku 2016. Normy pro povolené odchylky měření budou přísnější. Striktnější jsou i požadavky na možné interference jiných látek s měřením a v neposlední řadě i uživatelský komfort glukometru. Prof. Rušavý vysvětlil, jaké požadavky nová ISO norma přinese a jakým způsobem se přesnost měření glukometrů vlastně hodnotí.

V České republice provádí testování glukometrů referenční laboratoř v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze a výsledky jsou zveřejněny na stránkách České diabetologické společnosti (http://www.diab.cz/dokumenty/standard_test_glukometru_2014.pdf)

Nové doporučené postupy pro léčbu všech typů diabetu v těhotenství ČDS

Mezi témata probíraná v bloku věnovaném těhotenství a diabetu patřila monitorace hladiny krevního cukru u novorozenců diabetických matek a především nová diagnostická kritéria těhotenské cukrovky.

Z velkých studií vyplývá, že léčba i mírné těhotenské cukrovky vede k menšímu výskytu komplikací u miminka.

Česká diabetologická společnost představila zcela nové doporučené postupy pro léčbu všech typů diabetu v těhotenství.

Možnosti používání alternativních míst odběru krve pro měření glykémie

V sesterské sekci byl představen postup výběru ideální kanyly pro diabetika s inzulinovou pumpou. Správný výběr kanyly by měl zohledňovat nejen tělesnou konstituci a místo nošení kanyly, ale také diabetikův životní styl. Byly představeny výhody a limitace kovových i teflonových kanyl a současný pohled na tuto problematiku dle doporučení Americké asociace klinické endokrinologie. Zajímavé bylo sdělení o možnosti používání alternativních míst odběru krve pro měření glykémie podpořené praktickými zkušenostmi z dětského diatábora, z něhož vyplývá vhodnost volby alternativních odběrových míst (např. předloktí) při předpokladu stabilních glykémií a nepřítomnosti akutního onemocnění.

Spánková apnoe u diabetiků

Poslední den byl věnován tématům společným diabetologii s dalšími lékařskými obory. Přednáška o významu spánku a jeho poruch u diabetu upozornila na problém spánkové apnoe, který se u diabetiků 2. typu vyskytuje častěji a je možné jej diagnostikovat ve spánkové laboratoři pomocí polysomnografie (sledování a monitorace pacienta ve spánku). Prakticky orientovaná byla přednáška o využití kontinuálního monitoru glykémie, který může přinášet mnoho výhod motivovaným pacientům s diabetem 1. i 2. typu, ale na druhou stranu vyžaduje od pacienta i jeho lékaře více času a ochoty pracovat s naměřenými daty, kterých je ze senzoru nasbíráno nepoměrně více, než z klasického glukometru.

Zajímavého odborného programu bylo v Luhačovicích tolik, že ani příliš nevadila proměnlivost aprílového počasí. Historicky rekordní byla letošní účast téměř patnácti set příznivců české a slovenské diabetologie z řad lékařů, sester, zástupců farmaceutických firem, médií a dalších.

Klára Picková

Posted in Léčba diabetu, Nezařazené.